26 October 2021 - 28 October 2021

Sponsor Dergiler


Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi; araştırma ve derleme çalışmalarını Türkçe veya İngilizce olarak çevrimiçi yayımlanan, disiplinler arası, açık erişime sahip, ücretsiz, uluslararası hakemli bir dergidir. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki sayı şeklinde yayınlanmaktadır. Dergimiz, ulusal ve uluslararası akademisyen, araştırmacı, öğrenci ve bilim meraklılarına bilimsel niteliği yüksek ve özgün çalışmalar sunmayı amaç edinmektedir.

Dergide bilgi ve iletişim teknolojileri araştırmaları topluluğu için genel anlamda önem taşıyan, bilgi ve iletişim teknolojileri araştırmaları ve ilgili disiplinlerin çok çeşitli alanlarından gelen bilimsel makaleler yayınlamaktadır. İncelemedeki ve seçim sürecindeki başlıca ölçütler, bilgi ve iletişim teknolojileri alanına katkının önemi ile ilgilidir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin her alanıyla ilgili yapılan özgün nitel, nicel ve karma araştırma yöntemlerinden yayınlara yer verilmektedir.Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama dergisinin amacı, Eğitim Teknolojileri alanında kaliteli çalışmaların yayınlandığı hakemli, uluslararası bir yayın platformu sunmaktır. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki sayı şeklinde yayınlanmaktadır.

Değerlendirilmek üzere Eğitim Teknolojisi alanına giren araştırma raporları, deneysel ve betimsel çalışmalar, yöntem geliştirme ve gözden geçirme çalışmaları kabul edilir. Bu çalışmalar, çeşitli yöntemsel yaklaşımlar ile yapılmış, herhangi bir yaş grubunun sosyal ve bireysel eğitim/öğretim ihtiyaçlarına teknoloji ile getirilen çözümlerin analizini, geliştirilmesini, uygulamasını ve değerlendirilmesini içeren araştırmalar olabilir. Dergiye gönderilecek çalışmalar Türkçe veya İngilizce olarak yazılabilir.Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (REFAD), farklı disiplinlerden ve disiplinlerarası çalışmaların teorik ve uygulamalı yetkinliğinin önemsenmesini, ulusal ve uluslararası alanyazının yaygınlaşmasını ve eğitim politikalarının geliştirilmesini amaçlamaktadır. REFAD altı ayda bir yayınlanan ve içeriğini oluşturan Türkçe ve İngilizce makalelerin alanında uzman hakemler tarafından değerlendirildiği uluslararası ve hakemli bir dergidir. REFAD, eğitim ile ilgili tüm alanlardaki nitel, nicel ve karma desendeki araştırmaları yayına kabul eder.


Online Journal of Technology Addiction & Cyberbullying (OJTAC), yayın kurulu sorumluluğunda yılda iki kez yayınlanan teknoloji bağımlılığı ve siber zorbalık alanında uluslararası hakemli bir dergi olarak yayınlanmaya başlamıştır.

OJTAC, teknoloji, teknoloji bağımlılığı ve siber zorbalık alanlarında çalışan akademisyenlerin çalışmalarını yayınlayabilecekleri ve ilgili çalışmalara erişebilecekleri bir referans kaynağı olmayı hedeflemektedir. Derginin temel amacı teknolojinin olumsuz etkileri konusunda literatürü artırmak ve yaygınlaştırmaktır. OJTAC, bağımlılık ve zorbalık konularında nicel, nitel ve literatür taraması çalışmalarını yayınlamak üzere kurulmuştur. Derginin dili İngilizce ve Türkçe’dir.


Öğretim Teknolojisi ve Hayat Boyu Öğrenme Dergisi (ITALL), öğretim teknolojileri ve hayat boyu öğrenme ile ilgili alanlarda yapılan bilimsel araştırma ve derleme çalışmaların Türkçe ya da İngilizce olarak yayımlandığı açık erişime sahip, ücretsiz, uluslararası akademik bir dergidir. ITALL, Haziran ve Aralık olmak üzere iki sayı olarak elektronik ortamda yayınlanmaktadır.